PRAWA DZIECKA ple

Prawa Dziecka zawarte są w Konwencji o Prawach Dziecka, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku, natomiast Rzeczpospolita Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku. W Polsce Konstytucja RP z 1997 r. ustanowiła instytucję Rzecznika Praw Dziecka, który stoi na straży praw i wolności dziecka.

Prawa dziecka zawarte w KONWENCJI PRAW DZIECKA dotyczą m.in.:
- Prawa do życia i rozwoju - oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju
- Prawa do życia bez przemocy i poniżania - oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne
- Prawa do wychowania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców
- Prawa do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę
- Prawa do stowarzyszania - oznacza, że dziecko może należeć do organizacji młodzieżowych, jeżeli ma 16 lat samo decyduje o swojej przynależności
- Prawa do swobody myśli, sumienia, religii - oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczająco świadome - samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować
- Prawa do nauki - oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności, jeżeli ma 6 lat może zacząć naukę w klasie "0" lub szkole
- Prawa do tożsamości - oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko
- Prawa do informacji - oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy
- Prawa do prywatności - oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

Prawa dziecka zawarte są także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art.72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi się o tym, iż:
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.
3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.
4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.

Janusz Korczak powiedział kiedyś "Nie ma dzieci, są ludzie". Prawdą jest również i to, że "Dziecko to także człowiek, tylko że jeszcze mały". Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności oraz każdemu dziecku przysługują równe prawa niezależnie od tego, jakiej jest ono narodowości, jaki ma kolor skóry, jakiego jest wyznania czy pochodzenia. Tymi prawami są PRAWA DZIECKA (określają je w/w Konwencja o Prawach Dziecka oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej). Zatem każde dziecko ma prawo:
- żyć;
- posiadać tożsamość - imię, nazwisko, obywatelstwo;
- być kochane przez rodziców i mieć z nimi jednakowy kontakt, bez względu na to czy mieszkają razem czy osobno;
- mieć wolność w wyrażaniu swoich opinii, poglądów, przekonań religijnych - dorośli powinni wysłuchać dziecko, które wypowiada się w sprawach, które go dotyczą
i wziąć to zdanie pod uwagę;
- chodzić do przedszkola /szkoły/ rozwijać się psychicznie i fizycznie - obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnienie dziecku dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, pogłębiania zainteresowań i zdolności oraz dobrych warunków bytowych;
- do nietykalności osobistej - dziecko powinno być chronione przed przemocą, wyzyskiem, zaniedbaniem, poniżeniem, powinno czuć się bezpiecznie;
- do zabawy i wypoczynku, czasu wolnego;
- do leczenia - każde dziecko musi mieć zapewnioną opiekę lekarską.
Za ochronę praw dziecka odpowiadają wszystkie instytucje i urzędy, które zajmują się prawami dzieci. Rodzice zawsze powinni kierować się dobrem dziecka.

Drodzy Rodzice - nie zapominajmy o tym, że nasze dzieci mają także swoje prawa. Respektujmy je i pamiętajmy, iż prawa te nie kolidują z prawami dorosłych, lecz je uzupełniają.

PROŚBA DZIECKA

~Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

~Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.

~Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

~Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeżeli rozmawiamy w cztery oczy.

~Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

~Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę. To nie Ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga!

~Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę.

~Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.

~Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

~Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

~Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

~Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w Ciebie.

~Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

~Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.

~Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej Ci się nie śniło.

~Nie zapominaj, ze uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

~Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby się udało.

~Nie bój się miłości. Nigdy.

Janusz Korczak