OPŁATY

Opłata z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/111/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice
1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie tj. od godziny 7.30 do godziny 12.30.
2.Wychowanie przedszkolne dzieci do lat 5 realizowane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar wskazany w pkt 1 jest odpłatne.
2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
3.Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega obniżeniu:
1) dla dwojga dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających do przedszkola o 25%,
2) dla trojga i więcej dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających do przedszkola o 50%,
3) dla dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności o 100%.
Zniżki w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola, w formie oświadczenia, dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki.

Opłata za żywienie
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00zł w tym:
śniadanie - 1,50 zł
obiad - 3,60zł
podwieczorek - 0,90 zł

Termin płatności do 10-tego każdego miesiąca .

Rodzic otrzymuje blankiet z kwotami opłat za korzystanie dziecka z usług przedszkola.
Wpłat dokonywać można za pomocą przelewów bankowych lub w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Czechowice - Dziedzice ul. Ligocka 1 (bez dodatkowych opłat):
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA: 7.00 - 15.00
CZWARTEK: 7.00 - 17.00
PIĄTEK: 7.00 - 13.00

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

Przedszkole Publiczne Nr 9
w Czechowicach-Dziedzicach
PKO BP O/ Czechowice-Dziedzice
Nr konta 74 1020 1390 0000 6702 0522 3781

Opłata za żywienie:

Przedszkole Publiczne Nr 9
w Czechowicach-Dziedzicach
PKO BP O/ Czechowice-Dziedzice
Nr konta 22 1020 1390 0000 6002 0522 3799

Przy płatności przelewem w tytule zapłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Do książeczki należy dołączyć potwierdzenia transakcji lub wpisać datę jej dokonania.