REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ
z możliwością wykorzystania jej na choinkę, na oknie, na stole itp.

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach
2. WARUNKI UCZESTNICTWA :
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy przedszkolak wraz z rodzicem.
- Każdy uczestnik może przedstawić kilka projektów
- Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, grupa
3. CELE KONKURSU:
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dziecka;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- zacieśnianie więzi rodzinnych podczas wykonywania zadania konkursowego;
- podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.

4. ZADANIE KONKURSOWE:
Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.
5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do 10 GRUDNIA 2021 r. do nauczycieli grup
6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

- Wszystkie przekazane prace konkursowe zostaną wystawione na licytacje na profilu przedszkolnym FB.
- Nagrodzone zostaną autorzy 3 prac najwyżej wylicytowanych
- Licytacja będzie trwać od 13 - 17. 12. 2021 r.
- Wyniki konkursu oraz symboliczne nagrody zostaną wręczone podczas Wigilijki Przedszkolnej
- Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup materiałów plastycznych dla dzieci


REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA LUB/I PRACĘ PLASTYCZNĄ/TECHNICZNĄ
PT. "PRZEDSZKOLE MOICH MARZEŃ" ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Publiczne nr 9 zwane dalej Organizatorem.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora:
Przedszkole Publiczne Nr 9, 43-502 Czechowice-Dziedzice Ul. Romualda Traugutta 20.
3. Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
§ 2

Cele Konkursu
Celem Konkursu jest wybranie propozycji nowego logo dla naszego Przedszkola będącego charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym symbolem dla naszej placówki lub/i praca plastyczna/techniczna pt. "Przedszkole moich marzeń".
§ 3

Założenia ogólne
1. Praca konkursowa powinna zawierać:
a) propozycję logo dla naszego Przedszkola w formie papierowej lub zdjęcie, ewentualnie w pliku w formacie word/pdf
lub/i
b) pracę plastyczną/techniczną w której zostanie przedstawione przedszkole marzeń w formie dowolnej (malarstwo, rzeźba, praca przestrzenna, wyklejanka, itd.)
2. Organizator Konkursu sugeruje wybór logo, które będzie wywoływało pozytywne skojarzenia.
3. Każdy uczestnik składa jedną propozycję logo lub/i jedną pracę plastyczną/techniczną w dowolnej formie.
§ 4

Zasady udziału w Konkursie
1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
2. Termin dostarczenia pracy konkursowej do placówki upływa 8 listopada 2021r.
§ 5

Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do naszych przedszkolaków i ich najbliższych.
2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały go oraz dostarczyły prace konkursowe w wymaganym terminie.

§ 6

Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora.
2. Wyniki zostaną opublikowane za pośrednictwem Facebook?a na oficjalnej stronie Przedszkola.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji.

§ 7

Nagrody i wyróżnienia
1. Dla wszystkich uczestników Konkursu przewidziano dyplomy oraz drobne upominki.
2. Zwycięski projekt będzie podstawą do wszczęcia procedury nadania logo dla
Przedszkola Publicznego nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 8

Prawa autorskie
1. Prawa autorskie do propozycji logo naszego Przedszkola muszą należeć do uczestnika Konkursu.
2. Z chwilą rozstrzygnięcia Konkursu uczestnik, którego propozycja logo Przedszkola została wybrana, przenosi na Organizatora autorskie prawa do wybranej propozycji logo Przedszkola, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania logo w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcję serwerów;
b) zwielokrotniania logo bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet, a także poprzez wydruk komputerowy, jak również na każdym znanym nośniku;
c) udostępniania, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;
d) w zakresie rozpowszechniania logo w sposób inny niż określono w pkt a, b i c -publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie logo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu wad prawnych propozycji, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność, a w szczególności zobowiązuje się do zaspokojenia oraz pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Organizator poniesie na skutek zgłoszenia takich roszczeń.
5. Zgłoszenie propozycji do niniejszego Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi propozycjami bez konieczności podawania danych autora.
§ 9

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje lub nie wyrażą zgody na publikację pracy, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.