Zasady organizacji pracy w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice - Dziedzice w okresie wakacyjnym lipiec/sierpień w 2021 r.

Przedszkole, jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502).
Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.
Działalność przedszkoli w okresie wakacji będzie prowadzona na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w miarę możliwości m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi, czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
Zasady ogólne
1.Opieka wakacyjna jest organizowana od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czechowice - Dziedzice, z uwzględnieniem ustalonych terminów przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek.
2.W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci w przedszkolach informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkola wciąż będą funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym.
3.Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, przygotowane z zachowaniem warunków organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Sytuacja epidemiologiczna nadal wyklucza przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkoli również w tym roku przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.
5.Decyzję o przyjęciu dziecka w okresie wakacji podejmuje dyrektor przedszkola,
na podstawie złożonej ankiety.
6. Ankietę zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej przedszkola. Ankieta zgłoszenia dziecka stanowi załącznik do niniejszych zasad.
7. Wypełnioną, podpisaną ankietę zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny należy dostarczyć do przedszkola w terminie od 10 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.


ANKIETA OPIEKA WAKACYJNA